top of page

The Full Story

SNÖRÖJNING

En utav de absolut viktigaste uppgifterna vi utför är snöröjning och halkbekämpning (sandning, saltning). Att detta fungerar vintertid är en förutsättning för att samhället ska fungera, för att folk ska kunna ta sig till arbetet, för att godstransporter ska kunna ta sig fram och för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag.

Trädgård & Anläggning i Sundsvall AB har mångårig erfarenhet av halkbekämpning, snöröjning, både maskinellt och manuellt (snöskottning) samt takskottning. Vi utför arbeten åt Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, privata företag och andra organisationer som t.ex. Svenska kyrkan samt åt privatpersoner främst i Sundsvalls  kommun och Timrå kommun.

snö.jpg

Trots att halkbekämpning och snöröjning är så viktigt så är det en arbetsuppgift som också från allmänheten får en hel del kritik. Vanliga frågor vi får ta emot är t.ex. om vi måste snöröja på natten, om vi måste sanda eller salta, om vi inte kan ta bort snövallar vid infarter m.m. vid maskinell snöröjning. Det är beställaren, för vägar väghållaren, som bestämmer hur snöröjning ska utföras och vi som entreprenörer utför det uppdrag som vi har blivit tilldelade.

Trafikverket är väghållare på europavägar, riksvägar och länsvägar, kommun är vanligtvis väghållare för allmänna vägar inom kommunen eller vissa delar eller vägar inom kommunen.

Inom tätorter med detaljplan finns gator som utgör allmän plats. Här ansvarar normalt kommunen för väghållningen. På de mindre enskilda vägarna kan det vara en vägsamfällighet som ansvarar för att vägen blir plogad.

Kommunen är den största beställaren i Sundsvall tillsammans med Trafikverket och också den beställare som påverkar flest människors vardag. Här hittar ni svar på vanliga frågor vad gäller den kommunala snöröjningen i Sundsvall.

snöröjning.jpg

Som fastighetsägare har man också ett ansvar för snöskottning, Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort snövallen som hindrar er eller era hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Som fastighetsägare är man också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till brevlådan

 

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. När vi kör förbi med plogbilen bildas ofta en snövall på gångbanan eller trottoaren. Som fastighetsägare behöver man inte ta bort den snön men ska istället sanda en sträng utanför snövallen. Vid extremväder kommer inte bostadsgator att prioriteras och det kan innebära att det kommer finnas snö längs er gata även om ni tar bort snön utanför er fastighet. Det är alltid genomfartstrafik som prioriteras vid extremt väder.

Det kan vara bra att veta att man som fastighetsägare inte får köra ut snö från tomtmark till gatumark. Det beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan ju dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

Grundregeln är att snö som faller på eran tomt ska skottas in där. Om ni lägger den någon annanstans får den inte ställa till det för någon annan. Se också till att skotta av tak så att inte snön rasar utanför tomten.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det innebär både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt. Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”

När det gäller takskottning så finns det också kommunala bestämmelser som reglerar vad man får och inte får göra. Här kan ni ta del av Sundsvall kommuns bestämmelser för takskottning.

Om ni behöver hjälp med snöskottning, sandning eller takskottning så kan vi hjälpa er med det.

Som privatperson kan ni söka rutavdrag för arbetskostnaden av snöröjningen.

snöröjning.jpg
bottom of page